Ogłoszenia


Wyniki naboru

23‑02‑2023 21:51:32
Wyniki naboru na stanowisko zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

09‑02‑2023 08:28:58

OGŁOSZENIE
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "ZŁOTA JESIEŃ" 
W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
ZASTĘPCY DYREKTORA W WYMIARZE 0,4 ETATU 
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ"


1.    Wymagania niezbędne 
O stanowisko ubiegać się może kandydat, który spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022., poz. 530 z późn. zm.), 
w załączniku tabela F rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960 ze zm.) oraz zarządzeniu Nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania  pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach 
     1.    Posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych - o stanowisko nie mogą ubiegać się osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
     2.    Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
     3.    Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
     4.    Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
     5.    Wymagane wykształcenie wyższe. 
     6.    Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy w tym 3 – letni w obszarze pomocy społecznej.


2.    Wymagania dodatkowe: 
     1.    Doświadczenie zawodowe na stanowisku zapewniającym kontakt z osobami w wieku podeszłym. 
     2.    Znajomość przepisów prawa: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego, przepisów dotyczących prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i finansów publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych. 
     3.    Mile widziane wykształcenie o kierunku praca socjalna lub zarządzanie pracą socjalną i ekonomia społeczna lub podyplomowe o kierunku organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej. 
     4.    Cechy osobowości: 
umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, empatia, wysoka kultura osobista.
     5.    Umiejętności:
dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych, umiejętność wykorzystywania wiedzy merytorycznej dotyczącej gerontologii. 


3.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
     1.    Zadania podstawowe: 
          a.    zastępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej Złota Jesień" w pracach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki,
          b.    kierowanie koordynacja pracy podległych pracowników,
          c.    nadzór nad jakością prawidłowością świadczonych usług, 
          d.    zapewnienie mieszkańcom domu pomocy społecznej odpowiedniego poziomu usług bytowych, opiekuńczych wspomagających,
          e.    tworzenie właściwej atmosfery w domu pomocy społecznej, zapewnienie mieszkańcom poszanowania wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa,
          f.    prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej jednostki. 

     2.    Zadania dodatkowe i okresowe 
          a.    w czasie nieobecności dyrektora reprezentowanie domu na zewnątrz 
          b.    sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym domu pomocy społecznej i jego otoczenia.

4.    Informacja o warunkach pracy 
     1.    Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" Czechowice-Dziedzice, ul. Zacisze 28, parter budynku.
     2.    Brak wc dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
     3.    W miejscu pracy mogą wystąpić bariery architektoniczne, utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
     4.    Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
     5.    Uczestnictwo w delegacjach służbowych i szkoleniach.

5.    Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS Złota Jesień" w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%. 

6.    Wymagane dokumenty: 
     1.    Własnoręcznie napisany list motywacyjny.
     2.    Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
     3.    Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
     4.    Kserokopie dyplomów/świadectw potwierdzających wykształcenie.
     5.    Kserokopie zaświadczeń, dyplomów o ukończonych kursach, szkoleniach (o ile kandydat posiada).
     6.    Własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata: 
          a.    o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
          b.    o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
          c.    o nieposzlakowanej opinii,
          d.    o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź w przypadku jej prowadzenia, 
o profilu działalności gospodarczej,
          e.    o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z wzorem zamieszczonym 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS „Złota Jesień",
          f.    o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie 
z wzorem zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS „Złota Jesień" 
     7.    Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie: 
„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w  DPS Złota Jesień” ul. Zacisze 28 
lub 
przesłać drogą pocztową na adres: 
Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień", ul Zacisze 28, 43-502 Czechowice- Dziedzice, 
z dopiskiem Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”. 
Dokumenty należy składać do dnia 20 lutego 2023r. (w przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty ważny jest dzień wpływu - dostarczenia do DPS „Złota Jesień" - data nadania przesyłki nie ma znaczenia), 
Aplikacje, które wpłyną do DPS „Złota Jesień" po wyżej określonym terminie oraz przesłane drogą 
e-mail nie będą rozpatrywane. 


Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora 
Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS Złota Jesień" pod adresem: www.bip.dps.czechowice-dziedzice.pl oraz na tablicy ogłoszeń DPS „Złota Jesień" przy ul. Zacisze 28. 
Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień" 
ul. Zacisze 28 lub telefonicznie pod nr: 539-090-355.
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - usługi remontowe

27‑09‑2022 20:32:45

Czechowice-Dziedzice, dn. 27.09.2022

Załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia 23.10.2020r. wprowadzonego zarządzeniem nr 7/2020
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach

 

Nr postępowania 1/2022                                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE

 
Na zadanie pn.
REMONT ŁAZIENKI WRAZ Z POKOJEM nr 10 I BALKONEM
REMONT ŁAZIENKI WRAZ Z POKOJEM nr 12 I BALKONEM

Postępowanie realizowane jest na podstawie Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie: określenia zasad udzielania zamówień publicznych w Domu Pomocy Społecznej  „Złota Jesień”  w Czechowicach-Dziedzicach, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

1. Nazwa zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach Dziedzicach, ul. Zacisze 28

2. Przedmiot zamówienia:
POKÓJ:
- rozebranie posadzki z wykładziny sztucznej wraz z posadzką cementową i warstwą izolacji cieplnej,
- wykonanie nowych posadzek z dodatkową izolacją przeciwwilgociową z folii polietylenowej,
- odbicie tynków wewnętrznych do wys. 1.0.m 
- odgrzybienie ścian, uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi cem. – wapiennej wraz  z malowaniem farbą emulsyjną zmywalną ścian i sufitu
- remont instalacji elektrycznej.

 ŁAZIENKA:
- rozebranie posadzki z wykładziny sztucznej wraz z posadzką cementową i warstwą izolacji cieplnej,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – warstwa polimerowa dwukomponentowa  z wywinięciem na ściany na 15 cm,
- wykonanie nowych posadzek z dodatkową izolacją przeciwwilgociową z folii polietylenowej ( styropian EPS 100),
- odbicie tynków wewnętrznych i zerwanie starych tapet,
- odgrzybienie ścian, uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi cem.- wapiennej wraz z malowaniem farbą emulsyjną zmywalną,
- demontaż sufitu podwieszonego, wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 15 cm,
- ułożenie folii paroizolacyjnej,
- wykonanie sufitu podwieszanego wraz z malowaniem,
- roboty instalacyjne zgodne z przedmiarem robót,
- roboty instalacyjne elektryczne.

BALKON:
- rozebranie istniejącej posadzki na całej powierzchni balkonu wraz z warstwą ocieplająca,
- wykonanie nowej posadzki wraz z warstwą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej,
- roboty towarzyszące wyszczególnione w przedmiarze robót.

POZOSTAŁE ROBOTY:
- roboty hydroizolacyjne na zewnątrz budynku, wymiana wpustu ściekowego podłogowego, wpustu dachowego, wymiana obróbek blacharskich dachowych, wyszczególnionych w przedmiarze robót. 

3. Istotne warunki zamówienia:
Wyceny robót należy wykonać w oparciu o zakres robót oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej i zdobycie wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Wymagania w zakresie wykonania:
a)    Przygotowanie i prowadzenie robot zgodnie z : przepisami technicznymi, bhp, p.poż, sztuką budowlaną, ustalonym zakresem robót, zaleceniami zamawiającego nie wykraczającymi poza ustalony zakres robót;
b)    Prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku , utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwanie i składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci na koszt wykonawcy, a po skończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go zamawiającemu w terminie na dzień odbioru 
c)    użyte do wykonania materiały własne wykonawcy winny być w I gatunku jakościowym  i wymiarowym, zgodnie z wymaganiami polskich norm, atestów  i posiadać świadectwa bezpieczeństwa i higieny, gwarancje, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające do stosowania w budownictwie,
d)    kolorystykę użytych materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym, dostosować i dobrać do istniejących
e)    zapewnienie kompetentnego kierownictwa, pracowników oraz sprzętu w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowym wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonania;
f)    skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych oraz innych dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów budowlanych i innych;
g)    zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją robót oraz usunięcie powstałej szkody lub pokrycie roszczenia z tytułu powstałej szkody. W razie konieczności, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń i dokonanie zgłoszeń w zakresie wymaganym przepisami prawa budowlanego.

4. Termin realizacji zamówienia:
Wymagany termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

5. Kryteria wyboru oferty:
Podstawowym kryterium wyboru oferty jest cena. 
Opis sposobu obliczenia ceny:
a)    Wykonawca określi cenę za przedmiot zamówienia w formularzu ofertowym 
b)    Cenę ofertową stanowi cena brutto za wykonany przedmiot zamówienia. 
c)    Obliczenie ceny ofertowej powinno zawierać cenę wykonania dokumentacji projektowej     i cenę wykonania robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą materiałów urządzeń.
d)    Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania oraz inne koszty a w szczególności podatek VAT, koszty wszelkich robót przygotowawczych, w tym koszty oznakowania ostrzegawczego i informacyjnego na czas trwania robót, koszty prac odtworzeniowych, porządkowych, wywozu i utylizacji powstałych odpadów, koszty pomiarów.

6. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl do dnia 04.10.2022 r do godz. 1500  (liczy się data wpływu do DPS).
Osoba do kontaktu: Katarzyna Adamiec tel. 539 090 355

7. Dodatkowe informacje:
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w Przedmiocie zamówienia. Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót. Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek. Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja na roboty zgodnie z zapisami umowy.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - usługi cateringowe

01‑12‑2021 22:08:23

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII. 2022r. dla maksymalnie 30 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze 28.

Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.

Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.

Na całodzienne wyżywienie składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.

Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów, wegetariańska.

Wymagane warunki:

 1. Do każdego posiłku, oprócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250ml/os.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.
 3. Posiłki należy dostarczać do godz.:
  • śniadanie -  730
  • obiad z podwieczorkiem -  1200
  • kolacja- 1800

Kolacja może być dostarczana razem z obiadem.

Poza posiłkami przez całą dobę dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (pieczywo, masło, ser topiony). Dla osób z dietą (np. cukrzycową) dostarczane będą dodatkowe posiłki po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.
Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:

 • śniadanie - 26% dziennej stawki żywieniowej
 • obiad  z podwieczorkiem - 50% dziennej stawki żywieniowej
 • kolacja - 24%  dziennej stawki żywieniowej.

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12,00 zł

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków.
 2. Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.
 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów
  (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.)
 4. Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
  Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.
  W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.
 6. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.
 7. Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.
 8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
 • w pomieszczeniach Wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością gramatury  z przedstawianym jadłospisem, 
 • środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia wymogów higieniczno – sanitarnych.Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.
 1. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 7 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę.
  Cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.
 2. Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.
 • opóźnienie w dostarczeniu posiłku powyżej 30 min - 10 pkt.           
 • niesmaczny posiłek ( według 50% mieszkańców DPS) - 50 pkt.
 • posiłek nie odpowiada normie wagowej - 20 pkt.
 • nieświeży posiłek - 50 pkt.
 • temperatura potraw zbyt niska -10 pkt.
 • brudne naczynia w których dostarczana jest żywność - 10 pkt.
 • brudny samochód do przewożenia żywności - 10 pkt.
 • brudny strój osoby dostarczającej posiłki - 10 pkt.
 • nie uwzględnienie propozycji mieszkańców - 30 pkt.
 1. Za niewykonanie lub niewłaściwe przygotowanie posiłków zamawiający obniży wynagrodzenie  miesięczne, jako karę umowną w wysokości:
 • 10% wynagrodzenia miesięcznego - gdy ocena przekracza 50 punktów karnych w danym miesiącu,
 • 20% wynagrodzenia miesięcznego – gdy ocena przekracza 70 punktów karnych w danym miesiącu,
 • jeżeli ocena w danym miesiącu przekracza 100 punktów karnych, Zamawiający rozwiąże umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca.
 1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych posiłków w chwili dostawy, przez pracownika pełniącego dyżur.
 2. Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przywozu posiłków:
 • gorące zupy – min. 75oC,
 • gorące drugie dania – min. 65oC,
 • gorące napoje – min. 80oC,
 • sałatki i surówki – max 5oC
 1. Wykonawca oświadczy, że osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, wymagane do wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji niniejszej umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca oświadczy, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC od skutków niewłaściwego wykonywania swoich usług.

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:

Cena oferty - o wadze 100 %

Ocenie będzie podlegała dzienna stawka wyżywienia dla 1 osoby- cena brutto.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl do dnia 15.12.2021 r do godz. 1000  (liczy się data wpływu do DPS)

Ofertę należy złożyć na druku formularza oferty który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu – Katarzyna Adamiec tel. 505 794 309

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - usługi pralnicze

01‑12‑2021 22:04:30

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w ilości około 3 000 kg rocznie             tj. około 250 kg miesięcznie. Asortyment obejmuje bieliznę pościelową, ręczniki, odzież mieszkańców, odzież roboczą, kołdry, poduszki, narzuty, koce, materace itp.

Transport zapewnia zleceniobiorca odpowiednio dostosowanym samochodem.

Odbiór następuje w terminach uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z przynajmniej jednodniowym  wyprzedzeniem, średnio dwa razy w tygodniu. Wyprana pościel będzie ważona przez Zleceniobiorcę u Zleceniodawcy, ilość odbieranej pościeli będzie każdorazowo potwierdzana przez obie strony.  Zleceniobiorca oświadcza, iż stosuje środki piorące posiadające atesty. Po wykonaniu usługi pranie jest dostarczane w workach foliowych.

Termin realizacji zamówienia: Od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.;

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie: cena brutto za 1 kg pranej bielizny.
(cena zawiera koszty transportu);

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl do dnia 15.12.2021 r do godz. 1000 (liczy się data wpływu do DPS).

Osoba do kontaktu – Katarzyna Adamiec tel. 505 794 309

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

04‑12‑2020 19:11:55

Zapytanie ofertowe:

Zamawiający: 
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, 
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w ilości około 2 400 kg rocznie tj. około 200 kg miesięcznie. Asortyment obejmuje bieliznę pościelową, ręczniki, odzież mieszkańców, odzież roboczą, kołdry, poduszki, narzuty, koce, materace itp.

Transport zapewnia zleceniobiorca odpowiednio dostosowanym samochodem. 
Odbiór następuje w terminach uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z przynajmniej jednodniowym  wyprzedzeniem, średnio dwa razy w tygodniu. Wyprana pościel będzie ważona przez Zleceniobiorcę u Zleceniodawcy, ilość odbieranej pościeli będzie każdorazowo potwierdzana przez obie strony.  Zleceniobiorca oświadcza, iż stosuje środki piorące posiadające atesty. Po wykonaniu usługi pranie jest dostarczane w workach foliowych.

Termin realizacji zamówienia: Od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie: cena brutto za 1 kg pranej bielizny.
(cena zawiera koszty transportu);

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl do dnia 18.12.2020 r do godz. 1000 (liczy się data wpływu do DPS).
Osoba do kontaktu – Katarzyna Adamiec tel. 505 794 309

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

04‑12‑2020 18:59:13

Zapytanie ofertowe

Zamawiający: 
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, 
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII. 2021r. dla maksymalnie 30 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze 28.

Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.
Na całodzienne wyżywienie składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. 
Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów.

Wymagane warunki:
1.    Do każdego posiłku, oprócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250ml/os. 

2.    Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.

3.    Posiłki należy dostarczać o godz.:
•    śniadanie -  730 
•    obiad z podwieczorkiem -  1200
•    kolacja- 1800 
Kolacja może być dostarczana razem z obiadem.
Poza posiłkami przez całą dobę dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (pieczywo, masło, ser topiony). Dla osób z dietą (np. cukrzycową) dostarczane będą dodatkowe posiłki po uzgodnieniu ze zleceniodawcą. 
Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:
•    śniadanie - 26% dziennej stawki żywieniowej
•    obiad  z podwieczorkiem- 50%  dziennej stawki żywieniowej
•    kolacja- 24%  dziennej stawki żywieniowej.

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł

4.    Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków. 

5.    Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.

6.    Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów 
(np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) 

7.    Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny 
z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.
W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.

9.    Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.

10.    Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.

11.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.

12.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
•    w pomieszczeniach Wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością gramatury z przedstawianym jadłospisem,
•    środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia wymogów higieniczno – sanitarnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.

13.    Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę.
Cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

14.    Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.

Zapytanie ofertowe
Zamawiający: 
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, 
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28, 
43-502 Czechowice-Dziedzice 

Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII. 2021r. dla maksymalnie 30 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze 28.
Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.
Na całodzienne wyżywienie składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. 
Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów.

Wymagane warunki:
1.    Do każdego posiłku, oprócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250ml/os. 

2.    Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.

3.    Posiłki należy dostarczać o godz.:
•    śniadanie -  730 
•    obiad z podwieczorkiem -  1200
•    kolacja- 1800 
Kolacja może być dostarczana razem z obiadem.
Poza posiłkami przez całą dobę dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (pieczywo, masło, ser topiony). Dla osób z dietą (np. cukrzycową) dostarczane będą dodatkowe posiłki po uzgodnieniu ze zleceniodawcą. 
Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:
•    śniadanie                                  - 26% dziennej stawki żywieniowej
•    obiad  z podwieczorkiem         - 50%  dziennej stawki żywieniowej
•    kolacja                                      - 24%  dziennej stawki żywieniowej.

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł

4.    Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków. 

5.    Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.

6.    Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów 
(np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.) 

7.    Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny 
z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.

8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.
W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.

9.    Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.

10.    Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.

11.    Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.

12.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
•    w pomieszczeniach Wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością             gramatury z przedstawianym jadłospisem,
•    środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia           wymogów higieniczno – sanitarnych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.

13.    Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę.
Cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

14.    Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.
•    opóźnienie w dostarczeniu posiłku powyżej 30 min - 10 pkt.        
•    niesmaczny posiłek ( według 50% mieszkańców DPS) - 50 pkt.
•    posiłek nie odpowiada normie wagowej - 20 pkt.
•    nieświeży posiłek - 50 pkt.
•    temperatura potraw zbyt niska - 10 pkt.
•    brudne naczynia w których dostarczana jest żywność -10 pkt.
•    brudny samochód do przewożenia żywności - 10 pkt.
•    brudny strój osoby dostarczającej posiłki - 10 pkt.
•    nie uwzględnienie propozycji mieszkańców - 30 pkt.

15.    Za niewykonanie lub niewłaściwe przygotowanie posiłków zamawiający obniży wynagrodzenie  miesięczne, jako karę umowną w wysokości:
•    10% wynagrodzenia miesięcznego - gdy ocena przekracza 50 punktów karnych w danym miesiącu,
•    20% wynagrodzenia miesięcznego – gdy ocena przekracza 70 punktów karnych w danym miesiącu,
•    jeżeli ocena w danym miesiącu przekracza 100 punktów karnych, Zamawiający rozwiąże umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca.

16.    Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych posiłków w chwili dostawy, przez pracownika pełniącego dyżur.

17.    Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przywozu posiłków:
•    gorące zupy – min. 75oC,
•    gorące drugie dania – min. 65oC,
•    gorące napoje – min. 80oC,
•    sałatki i surówki – max 5oC

18.    Wykonawca oświadczy, że osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, wymagane do wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji niniejszej umowy ponosi wykonawca.
Wykonawca oświadczy, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC od skutków niewłaściwego wykonywania swoich usług.

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:

Cena oferty - o wadze 100 %
Ocenie będzie podlegała dzienna stawka wyżywienia dla 1 osoby- cena brutto.

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres biuro@dps.czechowice-dziedzice.pl do dnia 18.12.2020 r do godz. 1000  (liczy się data wpływu do DPS)
Ofertę należy złożyć na druku formularza oferty który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. 
Osoba do kontaktu – Katarzyna Adamiec tel. 505 794 309
                                                            
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

28‑11‑2019 22:18:59

Czechowice –Dziedzice 28.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII. 2020r. dla maksymalnie 30 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze 28.

Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020r.

Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.

Na całodzienne wyżywienie składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.

Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów.

 

Wymagane warunki:

 1. Do każdego posiłku, oprócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250ml/os.
 2. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.
 3. Posiłki należy dostarczać o godz.:
 • śniadanie -  730
 • obiad z podwieczorkiem -  1200
 • kolacja- 1800

Kolacja może być dostarczana razem z obiadem.

Poza posiłkami przez całą dobę dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (pieczywo, masło, ser topiony). Dla osób z dietą (np. cukrzycową) dostarczane będą dodatkowe posiłki po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.
Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:

 • śniadanie  - 26% dziennej stawki żywieniowej
 • obiad  z podwieczorkiem- 50%  dziennej stawki żywieniowej
 • kolacja - 24%  dziennej stawki żywieniowej.

 

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków.
 2. Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.
 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów
  (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.)
 4. Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny

z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
  Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.

W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.

 1. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.
 2. Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
 • w pomieszczeniach Wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością             gramatury z przedstawianym jadłospisem,
 • środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia           wymogów higieniczno – sanitarnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.

 1. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany każdorazowo przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wykonawcę.

Cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 1. Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.
 • opóźnienie w dostarczeniu posiłku powyżej 30 min - 10 pkt.           
 • niesmaczny posiłek ( według 50% mieszkańców DPS) - 50 pkt.
 • posiłek nie odpowiada normie wagowej - 20 pkt.
 • nieświeży posiłek - 50 pkt.
 • temperatura potraw zbyt niska - 10 pkt.
 • brudne naczynia w których dostarczana jest żywność - 10 pkt.
 • brudny samochód do przewożenia żywności - 10 pkt.
 • brudny strój osoby dostarczającej posiłki - 10 pkt.
 • nie uwzględnienie propozycji mieszkańców - 30 pkt.
 1. Za niewykonanie lub niewłaściwe przygotowanie posiłków zamawiający obniży wynagrodzenie  miesięczne, jako karę umowną w wysokości:
 • 10% wynagrodzenia miesięcznego - gdy ocena przekracza 50 punktów karnych  w danym miesiącu,
 • 20% wynagrodzenia miesięcznego – gdy ocena przekracza 70 punktów karnych w danym miesiącu,
 • jeżeli ocena w danym miesiącu przekracza 100 punktów karnych, Zamawiający rozwiąże umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca.
 1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych posiłków w chwili dostawy, przez pracownika pełniącego dyżur.
 2. Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przywozu posiłków:
 • gorące zupy – min. 75oC,
 • gorące drugie dania – min. 65oC,
 • gorące napoje – min. 80oC,
 • sałatki i surówki – max 5oC
 1. Wykonawca oświadczy, że osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, wymagane do wykonania przedmiotu umowy.

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji niniejszej umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca oświadczy, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC od skutków niewłaściwego wykonywania swoich usług.

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:
Cena oferty - o wadze 100 %

Ocenie będzie podlegała dzienna stawka wyżywienia dla 1 osoby- cena brutto.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres dps@ops.czechowice-dziedzice.pl do dnia 13.12.2019 r do godz. 1000  (liczy się data wpływu do DPS)

Ofertę należy złożyć na druku formularza oferty który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu – Katarzyna Adamiec tel. 505 794 309

Załącznik nr 1
Znak sprawy: DPS/,,,,,*/2018
Pełna nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Tel/ fax
REGON
NIP

*Uzupełnia DPS.

FORMULARZ    OFERTY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na  przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach- Dziedzicach w soboty, niedziele, święta oraz wigilię 24 XII 2020 r., w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

1. Oferuję realizację zamówienia zgodną z zapytaniem ofertowym za kwotę osobodnia

w wysokości:  ............................................................................ PLN  netto;

podatek VAT w wysokości ............%, co daje łącznie kwotę brutto równą ......................... PLN;

słownie brutto:  ..........................................................................................................................;
2. Zapewniam niezmienność ceny osobodnia brutto przez cały okres trwania umowy.
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymałem wszelkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że wszystkie złożone  dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas określony w zapytaniu ofertowym.

 

 

pieczątka, podpis  osoby uprawnionej do  reprezentowania Wykonawcy

miejscowość, data

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

28‑11‑2019 22:17:30

Czechowice-Dziedzice, dn.28.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe:

Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w ilości około 3 600 kg rocznie tj. około 300 kg miesięcznie. Asortyment obejmuje bieliznę pościelową, ręczniki, odzież mieszkańców, odzież roboczą, kołdry, poduszki, narzuty, koce, materace itp.

Transport zapewnia zleceniobiorca odpowiednio dostosowanym samochodem.

Odbiór następuje w terminach uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z przynajmniej jednodniowym  wyprzedzeniem, średnio dwa razy w tygodniu. Wyprana pościel będzie ważona przez Zleceniobiorcę u Zleceniodawcy, ilość odbieranej pościeli będzie każdorazowo potwierdzana przez obie strony.  Zleceniobiorca oświadcza, iż stosuje środki piorące posiadające atesty. Po wykonaniu usługi pranie jest dostarczane w workach foliowych.

Termin realizacji zamówienia: Od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie: cena brutto za 1 kg pranej bielizny.
(cena zawiera koszty transportu);

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres dps@ops.czechowice-dziedzice.pl do dnia 13.12.2019 r do godz. 1000 (liczy się data wpływu do DPS).

Osoba do kontaktu – Katarzyna Adamiec tel. 505 794 309

 

 

                                    

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  28‑11‑2016 10:59:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2023 21:52:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive