Opis stanowiska


Zarządzenie nr 2/2019 - Rozpoczęcie procedury

08‑01‑2019 22:41:01

Zarządzenie Nr 2/2019

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 8 stycznia 2019

 

w sprawie opisu stanowiska pracy oraz rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na  wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) § 2 ust. 1 zarządzenia Nr 1/2019 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
w Czechowicach-Dziedzicach

zarządzam, co następuje:

§ 1. Polecam rozpocząć procedurę naboru kandydatów na  wolne kierownicze stanowisko urzędnicze zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 2. Opis stanowiska pracy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustalam, że dokumenty aplikacyjne należy składać do 21 stycznia  2019 r.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

OPIS  STANOWISKA  PRACY

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE STANOWISKA PRACY
1.Stanowisko: zastępca dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach.
2.Jednostka organizacyjna: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Zacisze 28.
3.Wymiar etatu: pełny etat.

CEL ISTNIENIA STANOWISKA: zapewnienie prawidłowego działania Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH 
1.Wykształcenie konieczne: wyższe lub podyplomowe o kierunku -   zarządzanie w ochronie zdrowia, promocja zdrowia. 
2.Obligatoryjne uprawnienia: nie wymagane.
3.Doświadczenie zawodowe: co najmniej pięcioletni staż pracy. 
4.Doświadczenie zawodowe na stanowisku zapewniającym kontakt z osobami w wieku podeszłym.
5.Znajomość przepisów prawa: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów dotyczących prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i finansów publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych.
6.Cechy osobowości: umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych i rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, empatia, wysoka kultura osobista.
7.Umiejętności: dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z urządzeń informatycznych, umiejętność wykorzystywania wiedzy merytorycznej dotyczącej gerontologii.
8.Inne: 
- obywatelstwo polskie, 
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych 
- o stanowisko nie mogą ubiegać się osoby, o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
- brak  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo   skarbowe,    
- nieposzlakowana opinia.


ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ
1.Zadania podstawowe: 
a) zastępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej  „Złota Jesień”  w pracach związanych ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki,
b) kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników,
c) nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług,
d) zapewnienie mieszkańcom domu pomocy społecznej odpowiedniego poziomu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,
d) tworzenie właściwej atmosfery w domu pomocy społecznej, zapewnienie mieszkańcom poszanowania wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa,
e) prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej jednostki. 

2.Uprawnienia i szczególne obowiązki na zajmowanym stanowisku:
- w czasie nieobecności dyrektora reprezentowanie domu na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym domu pomocy społecznej i jego otoczenia.


INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

1.Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Czechowice-Dziedzice, ul. Zacisze 28,  parter budynku.
2.Brak wc dostosowanego dla osób niepełnosprawnych. 
3.W miejscu pracy mogą wystąpić bariery architektoniczne, utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
4.Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
5.Uczestnictwo w delegacjach służbowych i szkoleniach. 


PROPONOWANE WARUNKI PRACY
1.Rodzaj umowy o pracę:  umowa o pracę na czas określony 6 miesięcy.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Marcin Żołdak
email: biuro@adkwadrat.pl
, w dniu:  08‑01‑2019 22:40:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Żołdak
email: biuro@adkwadrat.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2019 22:45:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive