Ogłoszenia


Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

08‑01‑2019 22:13:54

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ” W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:

ZASTĘPCY DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”

 

 1. Wymagania niezbędne

O stanowisko ubiegać się może kandydat, który spełnia wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018., poz. 1260 z późn. zm.), w załączniku tabela F  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm. ), oraz zarządzeniu Nr 1/2018 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach-Dziedzicach w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
w Czechowicach-Dziedzicach  

 1. Posiada obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – o stanowisko nie mogą ubiegać się osoby,
  o których mowa w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
 3. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe.
 4. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 5.  Wymagane wykształcenie: wyższe lub podyplomowe o kierunku -   zarządzanie w ochronie zdrowia, promocja zdrowia.
 6. Doświadczenie zawodowe:  co najmniej 5-letni staż pracy.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku zapewniającym kontakt z osobami w wieku podeszłym.
 2. Znajomość przepisów prawa: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przepisów dotyczących prawa pracy, przepisów dotyczących samorządu terytorialnego i finansów publicznych, ustawy o zamówieniach publicznych.
 3. Cechy osobowości:
 • umiejętność nawiązywania kontaktów  interpersonalnych  i rozwiązywania konfliktów,  odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, empatia, wysoka kultura osobista.
 1. Umiejętności:   
 • dobra organizacja pracy, umiejętność korzystania z urządzeń  informatycznych,  umiejętność wykorzystywania wiedzy merytorycznej dotyczącej gerontologii.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1.Zadania podstawowe:

a) zastępowanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej  „Złota Jesień”  w pracach związanych  ze sprawnym funkcjonowaniem jednostki,

b) kierowanie i koordynacja pracy podległych pracowników,

c) nadzór nad jakością i prawidłowością świadczonych usług,

d) zapewnienie mieszkańcom domu pomocy społecznej odpowiedniego poziomu usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających,

e) tworzenie właściwej atmosfery w domu pomocy społecznej, zapewnienie mieszkańcom  poszanowania wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa,

f) prowadzenie obsługi kancelaryjno-administracyjnej jednostki.

 1.  Zadania dodatkowe i okresowe:

 a) w czasie nieobecności dyrektora reprezentowanie domu na zewnątrz|

b) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym domu pomocy społecznej i jego otoczenia.

 

 1. Informacja o warunkach pracy

 

 1. Miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” Czechowice-Dziedzice, ul. Zacisze 28,  parter budynku.
 2. Brak wc dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
 3. W miejscu pracy mogą wystąpić bariery architektoniczne, utrudniające poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.
 5. Uczestnictwo w delegacjach służbowych i szkoleniach.

 

 1. Informuje się, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS „Złota Jesień” w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi  mniej niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia.
 4. Kserokopie  dyplomów/świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie  zaświadczeń, dyplomów o ukończonych kursach, szkoleniach (o ile  kandydat posiada).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenia kandydata:
  a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  b) o nieskazaniu  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  c) o nieposzlakowanej opinii,
  d) o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź   w przypadku jej prowadzenia, o profilu działalności  gospodarczej,
   e) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z wzorem zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS „Złota Jesień”
  f) o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną w sprawie ochrony osób fizycznyc w  związku z przetwarzaniem danych osobowych w procesie rekrutacji, zgodnie z wzorem  zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DPS „Złota Jesień”
 7. Kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,  jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.  

        

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej i opisanej kopercie: „Nabór na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze -  zastępcy dyrektora  Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w sekretariacie DPS „Złota Jesień” ul. Zacisze 28  lub przesłać drogą pocztową na adres: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, ul Zacisze 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice, z dopiskiem „Nabór na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze -  zastępcy dyrektora  Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”.

 

Dokumenty należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. (w przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem poczty ważny jest dzień wpływu - dostarczenia do DPS „Złota Jesień” - data nadania przesyłki nie ma znaczenia).

Aplikacje, które wpłyną do DPS „Złota Jesień”  po wyżej określonym terminie oraz przesłane drogą e-mail nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru na wolne  kierownicze stanowisko urzędnicze -  zastępcy dyrektora  Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS „Złota Jesień” pod adresem: www.bip.dps.czechowice-dziedzice.pl oraz na tablicy ogłoszeń DPS „Złota Jesień” przy ul. Zacisze 28.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”
ul. Zacisze 28 lub telefonicznie pod nr: 32 215-81-72.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - usługi cateringu

30‑11‑2018

Czechowice –Dziedzice 30.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII 2019r. dla 30 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze 28;

Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.

Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.

Na całodzienne wyżywienie składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.

Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów.

 

Wymagane warunki:

 1. Do każdego posiłku, prócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250ml./os.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.

 

 1. Posiłki należy dostarczać o godz.:
  • śniadanie -  730
  • obiad z podwieczorkiem -  1200
  • kolacja-1800

Kolacja może być dostarczana razem z obiadem.

Poza posiłkami przez całą dobę dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (pieczywo, masło, ser topiony). Dla osób z dietą (np. cukrzycową) dostarczane będą dodatkowe posiłki po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:

 • śniadanie                                  - 26% dziennej stawki żywieniowej
 • obiad  z podwieczorkiem         - 50%  dziennej stawki żywieniowej
 • kolacja                                      - 24%  dziennej stawki żywieniowej.

 

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł

 

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków.

 

 1. Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.
 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów
  (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.)

 

 1. Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
  Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.

W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.

 

 1. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.

 

 1. Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
 • w pomieszczeniach wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością             gramatury z przedstawianym jadłospisem,
 • środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia           wymogów higieniczno – sanitarnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.

 

 1. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany każdorazowo przez wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez wykonawcę.

Strony ustalają, że cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 

 1. Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.
 • opóźnienie w dostarczeniu posiłku powyżej 30 min                        10 pkt.           
 • niesmaczny posiłek ( według 50% mieszkańców DPS)                   50 pkt.
 • posiłek nie odpowiada normie wagowej                                          20 pkt.
 • nieświeży posiłek                                                                              50 pkt.
 • temperatura potraw zbyt niska                                                          10 pkt.
 • brudne naczynia w których dostarczana jest żywność                     10 pkt.
 • brudny samochód do przewożenia żywności                                    10 pkt.
 • brudny strój osoby dostarczającej posiłki                                         10 pkt.
 • nie uwzględnienie propozycji mieszkańców                                    30 pkt.

 

 1. Za niewykonanie lub niewłaściwe przygotowanie posiłków zamawiający obniży wynagrodzenie  miesięczne, jako karę umowną w wysokości:
 • 10% wynagrodzenia miesięcznego - gdy ocena przekracza 50 punktów karnych            w danym miesiącu,
 • 20% wynagrodzenia miesięcznego – gdy ocena przekracza 70 punktów karnych        w danym miesiącu,
 • jeżeli ocena w danym miesiącu przekracza 100 punktów karnych, Zamawiający rozwiąże umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca.

 

 1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych posiłków w chwili dostawy, przez pracownika pełniącego dyżur.

 

 1. Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przywozu posiłków:
 • gorące zupy – min. 75oC,
 • gorące drugie dania – min. 65oC,
 • gorące napoje – min. 80oC,
 • sałatki i surówki – max 5oC

 

 1. Wykonawca oświadczy, że osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, wymagane do wykonania przedmiotu umowy.

 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji niniejszej umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca oświadczy, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC od skutków niewłaściwego wykonywania swoich usług.

 

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:


Cena oferty - o wadze 100 %

Ocenie będzie podlegała dzienna stawka wyżywienia dla 1 osoby- cena brutto.

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres:

dps@ops.czechowice-dziedzice.pl    do dnia 14.12.2018 r.  do godz. 1000

Ofertę należy złożyć na druku formularza oferty który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Płaza tel. 32 215-81-72 w.126.

Załącznik nr 1
Znak sprawy: DPS/,,,,,*/2018
Pełna nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Tel/ fax
REGON
NIP

*Uzupełnia DPS.

FORMULARZ    OFERTY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na  przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach- Dziedzicach w soboty, niedziele, święta oraz wigilię 24 XII 2019 r., w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

1. Oferuję realizację zamówienia zgodną z zapytaniem ofertowym za kwotę osobodnia

w wysokości:  ............................................................................ PLN  netto;

podatek VAT w wysokości ............%, co daje łącznie kwotę brutto równą ......................... PLN;

słownie brutto:  ..........................................................................................................................;
2. Zapewniam niezmienność ceny osobodnia brutto przez cały okres trwania umowy.
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymałem wszelkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że wszystkie złożone  dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

5. Uważam się za związanego z niniejszą ofertą na czas określony w zapytaniu ofertowym.

 

pieczątka, podpis  osoby uprawnionej do  reprezentowania Wykonawcy

miejscowość, data

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - usługi pralni

30‑11‑2018

Czechowice-Dziedzice, dn.30.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe:

Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w ilości około 5 400 kg rocznie tj. około 450 kg miesięcznie. Asortyment obejmuje bieliznę pościelową, ręczniki, odzież mieszkańców, odzież roboczą, kołdry, poduszki, narzuty, koce, materace itp.

Transport zapewnia zleceniobiorca odpowiednio dostosowanym samochodem.

Odbiór następuje w terminach uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z przynajmniej jednodniowym  wyprzedzeniem, średnio dwa razy w tygodniu. Wyprana pościel będzie ważona przez Zleceniobiorcę u Zleceniodawcy, ilość odbieranej pościeli będzie każdorazowo potwierdzana przez obie strony.  Zleceniobiorca oświadcza  iż stosuje środki piorące posiadające atesty. Po wykonaniu usługi pranie dostarczane w workach foliowych.

Termin realizacji zamówienia: Od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.;

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie: cena brutto za 1 kg pranej bielizny.
(cena zawiera koszty transportu);

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres:

dps@ops.czechowice-dziedzice.pl   do dnia 14.12.2018 r do godz. 1000

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Płaza tel.: 32/ 215-81-72 wewn.126.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe usługi cateringu

24‑11‑2017 22:59:37

Czechowice –Dziedzice 24.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice


Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII 2018r. dla 28 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze 28;

Termin realizacji zamówienia : od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.

Na całodzienne wyżywienie składa się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.

Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów.

 

Wymagane warunki:

 1. Do każdego posiłku, prócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250ml./os.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.

 

 1. Posiłki należy dostarczać o godz.:
  • śniadanie -  730
  • obiad z podwieczorkiem -  1200
  • kolacja-1800

Kolacja może być dostarczana razem z obiadem.

Poza posiłkami przez całą dobę dostępne będą podstawowe produkty żywnościowe (pieczywo, masło, ser topiony). Dla osób z dietą (np. cukrzycową) dostarczane będą dodatkowe posiłki po uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:

 • śniadanie                                  - 26% dziennej stawki żywieniowej
 • obiad  z podwieczorkiem         - 50%  dziennej stawki żywieniowej
 • kolacja                                      - 24%  dziennej stawki żywieniowej.

 

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł

 

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków.

 

 1. Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.
 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów
  (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.)

 

 1. Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
  Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.

W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.

 

 1. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.

 

 1. Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
 • w pomieszczeniach wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością             gramatury z przedstawianym jadłospisem,
 • środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia           wymogów higieniczno – sanitarnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.

 

 1. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany każdorazowo przez wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez wykonawcę.

Strony ustalają, że cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 

 1. Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.
 • opóźnienie w dostarczeniu posiłku powyżej 30 min                        10 pkt.         
 • niesmaczny posiłek ( według 50% mieszkańców DPS)                50 pkt.
 • posiłek nie odpowiada normie wagowej                                        20 pkt.
 • nieświeży posiłek                                                                            50 pkt.
 • temperatura potraw zbyt niska                                                        10 pkt.
 • brudne naczynia w których dostarczana jest żywność                   10 pkt.
 • brudny samochód do przewożenia żywności                                  10 pkt.
 • brudny strój osoby dostarczającej posiłki                                       10 pkt.
 • nie uwzględnienie propozycji mieszkańców                                  30 pkt.

 

 1. Za niewykonanie lub niewłaściwe przygotowanie posiłków zamawiający obniży wynagrodzenie  miesięczne, jako karę umowną w wysokości:
 • 10% wynagrodzenia miesięcznego - gdy ocena przekracza 50 punktów karnych            w danym miesiącu,
 • 20% wynagrodzenia miesięcznego – gdy ocena przekracza 70 punktów karnych        w danym miesiącu,
 • jeżeli ocena w danym miesiącu przekracza 100 punktów karnych, Zamawiający rozwiąże umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca.

 

 1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych posiłków w chwili dostawy, przez pracownika pełniącego dyżur.

 

 1. Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przywozu posiłków:
 • gorące zupy – min. 75oC,
 • gorące drugie dania – min. 65oC,
 • gorące napoje – min. 80oC,
 • sałatki i surówki – max 5oC

 

 1. Wykonawca oświadczy, że osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, wymagane do wykonania przedmiotu umowy.

 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji niniejszej umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca oświadczy, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC od skutków niewłaściwego wykonywania swoich usług.

 

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:


Cena oferty - o wadze 100 %

Ocenie będzie podlegała dzienna stawka wyżywienia dla 1 osoby- cena brutto.

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres

 dps@ops.czechowice-dziedzice.pl   do dnia 04.12.2017 r do godz. 1000

Ofertę należy złożyć na druku formularza oferty który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Płaza tel. 32 215-81-72 w.126.

Załącznik nr 1
Znak sprawy: DPS/……..*/2017
Pełna nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Tel/ fax
REGON
NIP

*Uzupełnia DPS.

FORMULARZ    OFERTY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na  przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach- Dziedzicach w soboty, niedziele, święta oraz wigilię 24 XII 2018 r., w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

1. Oferuję realizację zamówienia zgodną z zapytaniem ofertowym za kwotę osobodnia

w wysokości:  ............................................................................ PLN  netto;

podatek VAT w wysokości ............%, co daje łącznie kwotę brutto równą ......................... PLN;

słownie brutto:  ..........................................................................................................................;
2. Zapewniam niezmienność ceny osobodnia brutto przez cały okres trwania umowy.
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymałem wszelkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że wszystkie złożone  dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;

5. Uważam się za związanego z niniejszą ofertą na czas określony w zapytaniu ofertowym.

 

 

pieczątka, podpis  osoby uprawnionej do  reprezentowania Wykonawcy

miejscowość, data

 

 

 

 

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - usługi pralni

24‑11‑2017 22:57:42

Czechowice-Dziedzice, dn.24.11.2017 r.

Zapytanie ofertowe:

Zamawiający:
Nabywca: Gmina Czechowice- Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,
43-502 Czechowice-Dziedzice NIP 652 17 13 295
Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” ul. Zacisze 28,
43-502 Czechowice-Dziedzice

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w ilości około 4 800 kg rocznie tj. około 400 kg miesięcznie. Asortyment obejmuje bieliznę pościelową, ręczniki, odzież mieszkańców, odzież roboczą, kołdry, poduszki, narzuty, koce, materace itp.

Transport zapewnia zleceniobiorca odpowiednio dostosowanym samochodem.

Odbiór następuje w terminach uzgodnionych osobiście lub telefonicznie z przynajmniej jednodniowym  wyprzedzeniem, średnio dwa razy w tygodniu. Wyprana pościel będzie ważona przez Zleceniobiorcę u Zleceniodawcy, ilość odbieranej pościeli będzie każdorazowo potwierdzana przez obie strony.  Zleceniobiorca oświadcza  iż stosuje środki piorące posiadające atesty. Po wykonaniu usługi pranie dostarczane w workach foliowych.

Termin realizacji zamówienia: Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.;

Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie: cena brutto za 1 kg pranej bielizny.
(cena zawiera koszty transportu);

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach- Dziedzicach, ul. Zacisze 28, na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres dps@ops.czechowice-dziedzice.pl do dnia 04.12.2017 r do godz. 1000

                                    

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Płaza tel.: 32/ 215-81-72 wewn.126.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Unieważnienie postępowania

19‑06‑2017 23:06:05

Zamawiający: Gmina Czechowice-Dziedzice, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące  przygotowywania i dostarczania posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24 XII 2017r. dla ok. 26 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze 28 wpłynęła jedna oferta.

 

Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

26‑05‑2017 22:23:06

Zamawiający:

Gmina Czechowice-Dziedzice, 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1,

NIP 652 17 13 295

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie posiłków w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24 XII 2017r. dla ok. 26 osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach - Dziedzicach przy ul. Zacisze 28

Termin realizacji zamówienia : od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

 

Zamawiający oświadcza, że wskazana powyżej liczba osób ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość zamawianych posiłków wynikać będzie z bieżących potrzeb zamawiającego, zależnych od frekwencji.

 

Na całodzienne wyżywienie składają się: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja.

Obowiązujące diety: lekkostrawna, cukrzycowa, wysokobiałkowa, z ograniczeniem tłuszczów.

           

Wymagane warunki:

 1. Do każdego posiłku, prócz podwieczorku, muszą być podawane napoje w ilości 250 ml./os.

 

 1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania zupy w ilości 400 ml na osobę, plus 20% porcji zupy dodatkowo, w celu wydania ewentualnej dokładki.

 

 1. Posiłki należy dostarczać: godz.:
 • śniadanie – do godz.  730
 • obiad z podwieczorkiem -  do godz. 1230
 • kolacja do godz. 1700

 

Dodatkowe posiłki dotyczące np. diety cukrzycowej, będą dostarczane po uzgodnieniu z wykonawcą.

Dopuszcza się możliwość dostarczenia kolacji razem z obiadem.
Proporcje cenowe dziennej stawki żywieniowej muszą odpowiadać następującym wymogom:

 • śniadanie                                  - 26% dziennej stawki żywieniowej
 • obiad  z podwieczorkiem         - 50%  dziennej stawki żywieniowej
 • kolacja                                      - 24%  dziennej stawki żywieniowej.

 

Wartość wsadu do kotła w dziennej stawce żywieniowej nie może być mniejsza niż 12, 00 zł.

 

 1. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu jadłospisu sporządzonego przez wykwalifikowanego dietetyka. Jadłospis powinien zawierać  gramaturę  poszczególnych składników dania i występujące alergeny. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania wartości odżywczych i energetycznych posiłków.

 

 1. Jadłospisy zostaną przekazane Zamawiającemu z tygodniowym wyprzedzeniem pocztą elektroniczną; powinny zawierać zróżnicowane menu z uwzględnieniem sezonowych produktów oraz propozycje mieszkańców DPS.
 2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać posiłki z naturalnych produktów metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów
  (np. pierogi mrożone, klopsy, gołąbki itp.)

 

 1. Zamawiający wymaga, aby w okresie świąt posiłki miały charakter świąteczny z uwzględnieniem tradycyjnych potraw oraz ciast.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia, w trakcie realizacji, zakresu usługi, jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie leżało w interesie zamawiającego ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.
  Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od liczby mieszkańców aktualnie przebywających w placówce. Ilość posiłków określona będzie przez zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 1300 dnia poprzedniego.

W nagłych przypadkach, niewynikających z winy zamawiającego, strony dopuszczają możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w terminie późniejszym.

 

 1. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. sanitarnej, wynikające ze świadczonej przez wykonawcę usługi, której następstwem będą kary finansowe odpowiada wykonawca.

 

 1. Odbiór naczyń i pojemników, w których będą dostarczane posiłki, ich umycie i dezynfekcja należy do Wykonawcy.

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odbiór odpadów pokonsumpcyjnych, które będą składowane w naczyniach dostarczonych przez Wykonawcę.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania niezapowiedzianych kontroli:
 • W pomieszczeniach wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki, związanych, z jakością surowców używanych do przetwarzania i zgodnością             gramatury z przedstawianym jadłospisem,
 • środków transportu służących do przewozu posiłków pod kątem zapewnienia         wymogów higieniczno – sanitarnych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo pobierania próbek dostarczanych posiłków celem przeprowadzenia stosownych badań.

 

 1. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi miesięcznie, w formie przelewu na rachunek bankowy wykonawcy, wskazany każdorazowo przez wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury przez wykonawcę.

Strony ustalają, że cena dziennej stawki żywieniowej oraz wsadu do kotła nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania umowy.

 

 1. Kontrolujący za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przyznaje punkty karne, w następującej wysokości.
 • opóźnienie w dostarczeniu posiłku powyżej 30 min                    10 pkt.
 • niesmaczny posiłek ( według 50% mieszkańców DPS)              50 pkt.
 • posiłek nie odpowiada normie wagowej                                      20 pkt.
 • nieświeży posiłek                                                                          50 pkt.
 • temperatura potraw zbyt niska                                                     10 pkt.
 • brudne naczynia w których dostarczana jest żywność                 10 pkt.
 • brudny samochód do przewożenia żywności                               10 pkt.
 • brudny strój osoby dostarczającej posiłki                                     10 pkt.
 • nie uwzględnienie propozycji mieszkańców                                30 pkt.

 

 1. Za niewykonanie lub niewłaściwe przygotowanie posiłków zamawiający obniży wynagrodzenie  miesięczne, jako karę umowną w wysokości:
 • 10% wynagrodzenia miesięcznego - gdy ocena przekracza 50 punktów karnych            w danym miesiącu,
 • 20% wynagrodzenia miesięcznego – gdy ocena przekracza 70 punktów karnych        w danym miesiącu,
 • jeżeli ocena w danym miesiącu przekracza 100 punktów karnych, Zamawiający rozwiąże umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia z terminem na koniec miesiąca.

 

 1. Zamawiający będzie dokonywał odbioru jakościowego i ilościowego dostarczanych posiłków w chwili dostawy, przez pracownika pełniącego dyżur.

 

 1. Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, pomiar temperatury odbywać się będzie w momencie przywozu posiłków:
 • gorące zupy               – min. 75oC,
 • gorące drugie dania   – min. 65oC,
 • gorące napoje            – min. 80oC,
 • sałatki i surówki        – max 5oC

 

 1. Wykonawca oświadczy, że osoby przygotowujące posiłki posiadają aktualne badania lekarskie, wymagane do wykonania przedmiotu umowy.

 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy realizacji niniejszej umowy ponosi wykonawca.

Wykonawca oświadczy, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia OC od skutków niewłaściwego wykonywania swoich usług.

 

 Istotne warunki zamówienia podlegające ocenie:


Cena oferty - o wadze 100 %

Ocenie będzie podlegała dzienna stawka wyżywienia dla 1 osoby- cena brutto.

 

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Zacisze 28,

na piśmie: osobiście, listownie lub mailem na adres dps@ops.czechowice-dziedzice.pl

do dnia 12.06.2017 r do godz. 1000

Ofertę należy złożyć na druku formularza oferty który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu: mgr Agnieszka Skowrońska tel. 32 215-81-72 w.126.

Załącznik nr 1
Znak sprawy: DPS/,,,,,*/2017
Pełna nazwa Oferenta
Adres Oferenta
Tel/ fax
REGON
NIP

*Uzupełnia DPS.

FORMULARZ    OFERTY

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na  przygotowanie i dostarczanie całodziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Czechowicach- Dziedzicach w soboty, niedziele i święta oraz wigilię 24. XII 2017r., w terminie od 1 lipca 2017r. do 31 grudnia 2017r.

1. Oferuję realizację zamówienia zgodną z zapytaniem ofertowym za kwotę osobodnia w wysokości:
................................................................................................... PLN  netto   +   podatek VAT
w wysokości …........%, co daje kwotę brutto równą ……...................................PLN
słownie brutto: .............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..
2. Zapewniam niezmienność ceny osobodnia brutto przez cały okres trwania umowy.
3. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, przyjmuję je bez zastrzeżeń oraz, że otrzymałem wszelkie niezbędne informacje dotyczące przygotowania oferty.
4. Oświadczam, że wszystkie złożone  dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

5. Uważam się za związanego z niniejszą ofertą na czas określony w zapytaniu ofertowym.

 

 

pieczątka, podpis  osoby uprawnionej do  reprezentowania Wykonawcy

miejscowość, data

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

29‑11‑2016 14:12:02
Zapytanie ofertowe - usługi pralnicze.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

29‑11‑2016 14:02:06
Zapytanie ofertowe - Przygotowanie i dostarczenie posiłków w soboty, niedzielę i święta oraz wigilię 24 XII 2017 r. dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  28‑11‑2016 10:59:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator tel.:- , w dniu:  28‑11‑2016 10:59:33
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2023 21:52:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie